ZMIANY W WYTYCZNYCH DLA ZAKUPU SPRZĘTU oraz W PRZEDMIOCIE DOTYCZĄCYM PRZEKAZANIA SPRZĘTU PO REALIZACJI PROJEKTU

URUCHOMIENIE X NABORU
27 czerwca 2019
URUCHOMIENIE IX NABORU
12 lipca 2019

Informujemy iż w ramach realizacji projektów grantowych (działanie 3.1
trzeci konkurs) aktualizacji podlegają „wytyczne dla zakupu sprzętu w
projekcie” oraz wytyczne w zakresie przekazywania sprzętu po zakończeniu
projektu w zakresie „analogicznego wsparcia”.

*A. W zakresie „wytycznych dla zakupu sprzętu w projekcie” zmianie
ulegają punkty: *

1) Zastąpiono zapis „Procesor co najmniej dwurdzeniowy, o częstotliwości
minimum 1,6 GHz”
na zapis „Procesor osiągający w teście CPU PassMark minimum 1100 pkt”.
2) Przeniesiono z sekcji wymagań minimalnych do zalecanych zapis
„możliwość odłączania
klawiatury lub obracania ekranu i korzystania z urządzenia w trybie
tabletu”.

*B. W przedmiocie dotyczącym przekazania sprzętu po realizacji projektu
i „analogicznego wsparcia” zmianie podlega zapis wzorcowej „Koncepcji
realizacji projektu grantowego”:*
Rozdział V. Sposób realizacji projektu; Punkt 2. Poziom Grantobiorcy;
5) Sprzęt wykorzystywany do zajęć – każdy z uczestników szkolenia
powinien mieć możliwość zdobywania wiedzy przy wykorzystaniu sprzętu
komputerowego posiadanego przez Grantobiorcę lub zakupionego w
projekcie. Sprzęt zakupiony w projekcie Grantobiorca ma obowiązek
przekazać do wybranych przez siebie szkół lub ośrodków doskonalenia
nauczycieli po okresie realizacji projektu. Sprzęt nie może zostać
przekazany do szkół lub ośrodków doskonalenia nauczycieli, które
uzyskały analogiczne wsparcie w ramach innych programów operacyjnych
perspektywy 2014-2020.
Analogiczne wsparcie należy rozumieć jako otrzymanie środków przez
szkołę lub ODN na zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie pracowni
informatycznej (lub otrzymanie takiego sprzętu w ramach realizacji
projektu przez np. gminę). Wyjątek stanowi sytuacja w której gmina
zadeklaruje iż:
– sprzęt uzyskany w ramach dotychczasowego wsparcia (w ramach innych
programów operacyjnych perspektywy 2014-2020) nie wyczerpuje potrzeb
szkoły lub centrum doskonalenia zawodowego (np. sprzęt spożytkowany na
potrzeby administracyjne lub posłużył do wymiany jedynie części
komputerów w laboratorium informatycznym). Do deklaracji należy dołączyć
informację o otrzymanym sprzęcie, jego obecnym przeznaczeniu oraz ilości
komputerów w pracowni informatycznej.
Wraz z deklaracją gmina przekaże oświadczenie, iż przekazany sprzęt
zostanie wykorzystany wyłącznie do realizacji dalszych potrzeb
szkoleniowych i edukacyjnych (uczniów lub nauczycieli).

W zakresie stosowania nowych wytycznych w zakresie przekazywania sprzętu
wymagana jest aktualizacja koncepcji realizacji projektów grantowych.
Prosimy o przesłanie poprawionej części koncepcji zawierającej
informacje w tej sprawie wraz wzorem deklaracji i oświadczenia, które
będą stanowić podstawę w zakresie weryfikacji posiadanego przez szkoły i
ODNy sprzętu.
Zmiany w tym zakresie będą wprowadzane w postaci aneksu do umowy oraz
informacji o akceptacji dokumentacji weryfikacyjnej.

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast