Dokumenty

Dokumentacja projektu


Regulamin konkursu grantowego

Wzór wniosku o przyznanie grantu

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

Wzór umowy o powierzenie grantu

Standard kompetencji cyfrowych do osiagniecia w ramach szkoleń

Wytyczne zakupu sprzętu w projekcie

Katalog wydatków kwalifikowalnych

Protokół inwentaryzacji

Wzór oświadczenia o nieubieganie się o grant w innych konkursach

Wzór porozumienia NGO z gminami

Interpretacja CPPC w sprawie tworzenia partnerstw w projektach grantowych 3.1 POPC

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast